Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 
2. Valg av møtedirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll                                                                                                             
3. Årsberetning 
4. Fastsettelse av årskontingent og treningsavgift  
5. Regnskap 2012   
6. budsjett 2013
7. Valg 
Det er ingen innmeldte saker