Årsmøtet blir avholdt 22.3 klokka 18.00 i B-72 hallen

Alle medlemmer er velkomne, men man må være over 15 for å ha stemmerett.

Saksliste

1. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokoll

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av de frammøtte

4. Gjennomgang av årsmelding inkl. Regnskap

5. Budsjett

6. Fastsettelse av medlems- og treningskontingent

7. Valg