Generelle bestemmelser

B-72 anvender halvårsmedlemskap der periodene går fra 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. desember for spillere som starter på klubbens nybegynnerparti. For andre medlemmer er det månedsbetaling. Fra 1.1.2020 går klubben over til månedsmedlemskap.

Trenings- og medlemsavgift blir sendt ut i januar og august med 14 dagers betalingsfrist. Er ikke beløpet betalt innen fristen påløper faktureringsgebyr og purregebyr. Blir faktura fortsatt ikke betalt går fakturaen til videre inndrivelse / inkasso.

Betalt treningsavgift gir medlemmet rett til å delta på klubbens organiserte treninger så fremt spilleren ikke er utestengt av NIF eller av klubben av disiplinære årsaker. Betalt treningsavgift gir ikke spilleren rett til fri bruk av B-72-hallen utenfor de ordinære treningstidene. Det er en forutsetning for enhver bruk av hallen eller styrkerom at treningsavgift er betalt. Benytter man treningsmulighetene i hallen samtykker man til å betale treningsavgift for inneværende periode.

Trenerne i klubben deler spillerne inn i ulike grupper som medlemmet får tilbud om å være med i.

B-72 kan holde stengt eller redusere tilbudet i perioder, f eks ved ferieavvikling, helligdager og lignende.

Det er kun trenere og de spillerne som er med i treningsgruppen som har tilgang til spilleflaten i klubbens treningstider.

B-72 fastsetter de trivselsregler og foreldrevett-reglene som gjelder i hallen og på turer organisert av B-72.

Alle medlemmer forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte i klubben gir.

B-72 fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i bordtennishallen.

Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi ny adresse, telefon, e-mail, endring av navn, endring av bankkonto m.m.

De til enhver tid gjeldende satser er å finne på klubbens hjemmesider. Det er årlig prisjustering i forbindelse med årsmøtet i mars. Prisjusteringene vil gjelde fra perioden som begynner 1.juli.

Oppsigelse av trenings- og/eller medlemsavtalen

For medlemmer som har halvårsmedlemskap varer oppsigelsestiden ut periode man er i på utmeldingstidspunktet. Utmelding er kun gyldig når den er gjort via hjemmesiden til B-72.

For medlemmer som har månedsbetaling er det to måneders oppsigelse fra den første i påfølgende måned.

Medlemmet plikter å betale uavhengig av treningsmengde.

Utmelding har aldri tilbakevirkende kraft.

B-72 avslutter medlemskapet

B-72 forbeholder seg retten til å si opp medlems- og treningsavtaler dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på B-72 sine retningslinjer:

  • Tyveri eller hærverk i hallen eller på turneringer, treningssamlinger eller seriespill.
  • Manglende betaling av trenings- eller medlemsavgift etter forfalt purring
  • Truende oppførsel ovenfor andre tilknyttet B-72 eller andre i forbindelse med aktivitet tilknyttet  B-72.
  • Brudd på NIF sitt dopingreglement.
  • Oppførsel som bringer sporten eller klubben i vanry.
  • Ved grovt tilfelle eller gjentatte ganger nekter å etterkomme trivselsregler etter anmodning fra de ansatte.
  • Grove brudd på NIF sitt regelverk

Personopplysninger

Medlemmet samtykker i at B-72 får samle inn og registrer informasjon om medlemmet i henhold til personopplysningsloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan bli sendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra B-72.

Endring av medlemsvilkår

B-72 kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer vil kunngjøres tydelig gjennom oppslag i hallen og på hjemmesiden.