SAMTYKKEERKLÆRING OG MEDLEMSVILKÅR

SAMTYKKEERKLÆRING          

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i nedenstående oversikt. 

Personopplysninger som behandles: 

 • Medlemsnummer 
 • Navn og adresse 
 • Mobiltelefonnummer 
 • E-postadresse 
 • Fødselsdato 
 • Innmeldingsdato 
 • Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet 
 • Eventuell familietilknytning til andre medlemmer 
 • Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner 
 • Logging av endringer i personopplysninger 

Behandling som omfattes: 

 • Registrering 
 • Organisering
 • Lagring 
 • Utsending av e-post og SMS 

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Det er frivillig å samtykke, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Samtidig er samtykket en forutsetning for å trene og være medlem i klubben. 

MEDLEMSVILKÅR Generelle medlemsvilkår: https://b72.no/nye/

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende: 

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for oppførsel, trening og bruk av treningshallen. 
 • Mobbing, usportslig opptreden og alvorlige brudd på klubbens lover og regler kan medføre utvisning fra klubben. 
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt i helger og på helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier. 
 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider. 
 • Trenerne i klubben deler spillerne inn i ulike grupper som medlemmet får tilbud om å være med i.
 • Det er kun trenere og de spillerne som er med i treningsgruppen som har tilgang til spilleflaten i klubbens treningstider.
 • B-72 fastsetter de trivselsregler og foreldrevett-reglene som gjelder i hallen og på turer organisert av B-72.
 • B-72 fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i bordtennishallen.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi ny adresse, telefon, e-mail, endring av navn, m.m.

Følgende presiseres for økonomiske forpliktelser: 

 • Treningsavgift skal betales med AvtaleGiro den 20. hver måned. Dersom den 20. faller på en helg eller helligdag skal treningsavgift betales første virkedag etter den 20.
 • Medlemsavgiften faktureres separat første gang i måneden du meldte deg inn, og deretter årlig i januar og skal betales innen forfall.
 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke. 
 • Alle medlemmer som ønsker å benytte hallen for trening; både organisert og egenorganisert trening skal betale månedlig treningsavgift med AvtaleGiro og medlemsavgift. 
 • Utmelding skjer via skjema på klubbens nettsider. Medlemskapet i B-72 har to måneders oppsigelsesfrist, talt fra den siste datoen i den måneden oppsigelsen leveres inn. Autogiro-avtalen avsluttes etter disse to månedene.
 • Medlemskapet løper uavbrutt fram til det er avsluttet, jamfør forrige punkt.
 • Betalt treningsavgift gir medlemmet rett til å delta på klubbens organiserte treninger så lenge spilleren ikke er utestengt av NIF eller av klubben av disiplinære årsaker. Betalt treningsavgift gir ikke spilleren rett til fri bruk av B-72-hallen utenfor de ordinære treningstidene. 
 • Det er en forutsetning for enhver bruk av hallen eller styrkerom at treningsavgift er betalt. Benytter man treningsmulighetene i hallen samtykker man til å betale treningsavgift for inneværende periode.

B-72 avslutter medlemskapet:

B-72 forbeholder seg retten til å si opp medlems- og treningsavtaler dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på B-72 sine retningslinjer:

 • Tyveri eller hærverk i hallen eller på turneringer, treningssamlinger eller seriespill.
 • Manglende betaling av trenings- eller medlemsavgift etter forfalt purring
 • Truende oppførsel ovenfor andre tilknyttet B-72 eller andre i forbindelse med aktivitet tilknyttet B-72.
 • Brudd på NIF sitt dopingreglement.
 • Oppførsel som bringer sporten eller klubben i vanry.
 • Ved grove overtramp på trivselsreglene, eller ved gjentatte ganger å ikke ha etterkommet anmodninger fra ansatte eller styre ved overtramp av trivselsreglene.
 • Grove brudd på NIF sitt regelverk 

Jeg er kjent med klubbens lover og regler inkludert de økonomiske forpliktelsene og bekrefter at jeg (eller de jeg melder inn på vegne av) skal etterleve disse.