SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I B-72 2022.

Link til årsmøte på Teams:

Tittel: B-72 årsmøte 2022

Tid: 10.03.2022, kl 18:30-19:30

Trykk på linken for å bli med på møtet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMTE5NTgtMzk2YS00YWM0LWJlMDMtNTRjZWYyYjNhZTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208d3f8c6-a55c-4f7c-aef5-13061bbb53ec%22%2c%22Oid%22%3a%22d6be540f-6502-4146-8fbc-fe9d565ac42c%22%7d

 

STED:        Oppmøte i B-72 hallen + Microsoft Teams – Digitalt møte

 

TID:            10.03.2022  kl. 18:30

Opptelling av tilstedeværende stemmeberettiget medlemmer

 1. Valg av møtedirigent
 2. Valg av protokollfører
 3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av sakslisten
 6. Godkjenne forretningsorden (vedlegg
 7. Behandle B-72 sin årsberetning for 2021
 8. Behandle B-72 sitt regnskap for 2021 i revidert stand (gjennomgås i møte) og revisors beretning (gjennomgås i møte)
 9. Medlemskontingent for 2023 og treningsavgift sesongen 2022/23
 10. Vedta B-72 sitt budsjett for 2022 (gjennomgås i møte)
 11. Valg
 • Styre

– Leder (1 år)

– Styremedlemmer

– Varamedlemmer

12.1      Kontrolutvalg

– 2 medlemmer (1 år)

-1 varamedlem (1 år)

12.2      Valgkomitè

– 2 medlemmer (1 år)

-1 varamedlem (1 år )